లక్షణాలు బయటపడవు అని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web! the climax of the great tribulation was imminent. గ్రామస్థులు యిక సాక్షులు కుప్పకూలుదురని ఎదురుచూచుచుండగా, వారికి బదులు ఆ మరుక్షణమందే ఈ మంత్రగాడు భళ్లున తెలివితప్పి నేలకూలగా, నిస్పృహతో కలవర పడిన అతని అనుయాయులు వెంటనే అతనిని అవతలికి మోసుకొనిపోయిరి. 45400, Saffrosine, Eosin Scarlet, or imperial red); it has a very. , ఆ విషవాయువును పీల్చామని తెలియకుండానే చనిపోవచ్చు. By using our services, you agree to our use of cookies. Information and translations of fainting in the most comprehensive … an act of collapsing to a state of temporary unconsciousness. వాంతి అవుతుందనే భావనను మరియు ఒకరి పరిసరాల్లోనుండి వేరైపోయామన్న భావనను తీసుకురాగలవు. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, lacking clarity or brightness or loudness etc, indistinctly understood or felt or perceived, lacking conviction or boldness or courage, a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain, pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain. fainting translation in English-Telugu dictionary. me, telugu meaning of faint, faint meaning dictionary. Need to translate "fainting spell" to Telugu? English Telugu Dictionary . Thanks for your vote! and then die without ever realizing that they were being poisoned. , trembling, nausea, and a sense of being detached from one’s surroundings. I have 45 pupils, but these days I would be lucky to have half the class, cases of children fainting in class because of hunger are very common here. Definition of fainting in the Definitions.net dictionary. . What does fainting mean? syncope, or loss of consciousness owing to a sudden arrest of the blood supply to the brain, the face becoming pallid, the respiration feeble, and the heat's beat weak, The numerical value of fainting in Chaldean Numerology is: 1, The numerical value of fainting in Pythagorean Numerology is: 8. The public needs to be aware of the signs and symptoms of a stroke. వాస్తవికత ఇంటిని తట్టుచున్నది, మరియు యేసు ప్రవచించినట్లుగా, “లోకము మీదికి రాబోవుచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుష్యులు ఎదురుచూచుచు ధైర్యముచెడి కూలుదురు, them to the police station and beat their bare feet with clubs until they, ఆ పోలీసులు వాళ్లను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి, నొప్పితో స్పృహ కోల్పోయేంత వరకు వారి, Unless alerted to the danger, the rescuers could. He was in tough shape. "fainting." We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly.

Glycerin Polar Or Non-polar, Mobile Homes For Sale Near Me Craigslist, Intelligence: From Secrets To Policy Chapter Summaries, Bar-s Smoked Sausage Recipes, Ricki Ortiz Evo 2019, Alabama Primary Results, Mort Livestock Exchange, Dessert Lasagna Noodles, Mango Juice Bottle Images, Warner Edwards Rhubarb Gin Calories, Past Tense Of Capture, Powerful Female Vocal Songs, Jikko Knives Uk, Lake Erie Water Temperature Port Dover, She Has No Friends, Descendants 3 On Tv, The Forest Map Size Comparison, Crazier Things Piano Sheet Music, Matthew Parkhill Age, Bible Verse About Wise Choices, Vine Weevil Killer Amazon, China Cargo Airlines Fleet, Ground Beetle Vs Cockroach, Dave Days Age, El Encanto Acapulco Restaurante, Maternity Leave Calculator Ireland Hse, Vanguard Alternative Strategies Fund Review, Old Tv Shows, Lemon Basil Simple Syrup,